( تاریخی ا ُصول پر )


نَیّا (فت ن ، شد ی لین) امث  

کشتی ، ناؤ ۔