( تاریخی ا ُصول پر )


خواب ِ نوشِیں (کس صف ( --- و مج ، ی مع) صف  

آرام دہ نیند ، میٹھی نیند