( تاریخی ا ُصول پر )


خواب نُما (--- ضم ن) صف  

خواب جیسا ، خواب کی طرح کا .