( تاریخی ا ُصول پر )


خواب نَگََر (--- فت ن ، گ) امذ  

خواب کا شہر ، خواب کی دنیا ، خیالی عالم .