( تاریخی ا ُصول پر )


خواب ناک () صف  

نیند یا نیند کے خمار سے بھرا ہوا ، خواب آلود .