( تاریخی ا ُصول پر )


خواب گُوں (--- و مع) صف  

خواب رنگ ، خواب کی طرح کا ، خواب جیسا .