( تاریخی ا ُصول پر )


خواب ِ فَراموش (کس اضا ( --- فت ف ، و مج) امذ  

بھولا ہوا سپنا (مجاز) بھولا بسرا واقعہ یا بات .