( تاریخی ا ُصول پر )


خواب ِ فَراغَت (کس اضا ( --- فت ف ، غ) امذ  

چین کی نیند ، بے فکری کی نیند .