( تاریخی ا ُصول پر )


خواب ِ غَفْلَت (کس اضا ( --- فت غ ، سک ف ، فت ل) امذ  

غفلت کی نیند (مجازاً) بے خبری یا مدہوشی کی حالت ، بے پروائی ، مجرمانہ تغافل .