( تاریخی ا ُصول پر )


خواب غالِب آنا محاورہ  

نیند طاری ہونا ، نیند آنا .