( تاریخی ا ُصول پر )


خواب ِ عَدَم (کس اضا ( --- فت ع ، د) امذ  

موت کی نین ، ابدی نیند .