( تاریخی ا ُصول پر )


خواب ِ شِیرِیں (کس صف ( --- ی مع ، ی مع) امذ  

پُرلطف نیند ، آرام کی نیند .