( تاریخی ا ُصول پر )


خواب ِ زَرِّیں (کس صف ( --- فت ز ، شد ر ، ی مع) امذ  

۱. سنہرا خواب ، خوبصورت خواب .
۲. خوش آیند تصور یا مقصد آرزوؤں کا مرکز .