( تاریخی ا ُصول پر )


خواب ِ راحَت (کس اضا ( --- فت ح) امذ  

آرام کی نیند میٹھی نیند .