( تاریخی ا ُصول پر )


خواب ِ دوشِیں (کس صف ( --- و مج ، ی مع) امذ  

گزشتہ رات کا خواب ، گل والا خواب .