( تاریخی ا ُصول پر )


خواب ِ خوش (کس صف ( --- و معد) امذ  

اچھی نیند ، گہری میٹھی نیند ، آرام کی نیند .