( تاریخی ا ُصول پر )


خواب ِ خَرْگوش (کس اضا ( --- فت خ ، سک ر ، و مج) امذ  

خرگوش کی نید ؛ (مجازاً) گہری نیند ، غفلت کی نیند ؛ تغافل بے خبری ، مدہوشی .