( تاریخی ا ُصول پر )


خواب ِ جاوِید (کس صف ( --- ی مع نیز مج) امذ  

دائمی یا ہمیشہ کی نیند ، موت .
( جامع اللغات )