( تاریخی ا ُصول پر )


خواب بَنْد (--- فت ب ، سک ن) امذ  

۱. تعویذ جو نیند نہ آنے دے .
( علمی اردو لغت )
۲. غنودگی آمیز ، نیند سے بھری ، خواب آگیں .