( تاریخی ا ُصول پر )


خواب آنا محاورہ  

نیند آنا .