( تاریخی ا ُصول پر )


خواب آلودگی (--- و مع ، فت د) امث  

نیند کا خمار .
( جامع اللغات )